Begroting 2020

Home

Algemeen

Hierbij bieden wij uw raad de begroting 2020 aan. Dit is de tweede begroting in nieuwe stijl. Het is een begroting die, in overleg met overleggroep financiën, inhoudelijk is aangescherpt ten opzichte van de begroting 2019.

In deze begroting 2020 brengen we meer dan voorheen de algehele hoofdlijn naar voren.  

“We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk”, zo geeft Jan Rotmans aan. Hij doelt hiermee op de noodzaak van organisaties om in te spelen op de (soms ingrijpende) veranderingen. Als gemeente Borger-Odoorn merken wij dit ook. Zo neemt de behoefte aan participatie toe, merken we dat we leven en werken in een netwerksamenleving waarin de overheid vaker meedoet, faciliteert en niet altijd bepaalt. Daarnaast worden we als gemeenten geconfronteerd met diverse aanpassingen van wetgeving (o.a. Omgevingswet), de decentralisatie (Sociaal domein) en diverse beleidsdoelstellingen van het Rijk (duurzaamheid en energietransitie). Het is belangrijk dat we niet ingehaald worden door al deze ontwikkelingen, maar er juist tijdig op in spelen.

Als we dan kijken naar de gemeentelijke organisatie, blikken we terug op een turbulente periode. We hebben ons dat als college aangetrokken en door externe adviseurs een compleet plaatje laten maken met als doel zicht te krijgen op de problematiek en een advies over de oplossingen. In de vorm van het rapport ‘Kiezen voor de toekomst’ is daar vorm aan gegeven. Het daarin verwoorde advies heeft ook financiële consequenties. In de voorliggende begroting zijn deze meegenomen.

We zien dat het Rijk veel van gemeenten vraagt en hiervoor geen of onvoldoende middelen beschikbaar stelt. We vinden deze ontwikkeling ongewenst en gaan onze belangenbehartiger, VNG, dit signaal overbrengen. In de begroting 2020 nemen we onze verantwoordelijkheid en stellen extra middelen ter beschikking voor deze extra taken. Dit kan niet ten laste van de reguliere middelen. Om bovenstaande te realiseren stellen we een OZB verhoging voor van 5%. Aanvullend stellen we voor om voor specifieke incidentele taken waarvoor het Rijk geen geld beschikbaar stelt, € 500.000 aan de
Vrije Algemene Reserve (VAR) te onttrekken.

Ook voor de jaren 2021 en verder hebben we ambities die om grote investeringen vragen die verder reiken dan deze bestuursperiode. In deze begroting hebben we deze ambities nog niet geprioriteerd en (nog) geen middelen beschikbaar gesteld. De OZB verhoging van 5% in 2020 geeft meer structurele financiële ruimte en biedt meer kansen om onze ambities vanaf 2021 te realiseren.

Anders dan vorig jaar hebben we in deze begroting weer een koppeling met nieuw beleid gemaakt. De bestedingsvoorstellen 2020 hebben we afgewogen op basis van onze ambities, speerpunten en doelen.

College van burgemeester en wethouders

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 15:22:16 met de export van 05/27/2020 13:52:34